പ്രിയരേ,
ബ്ലോഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുളള  നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമല്ലോ.
രണ്ടാം ക്ലാസില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഐ.ടി റിസോഴ്സുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കയച്ചു തരിക.                     
mail: termsstandard2@gmail.com                                                                          
         anukalath@gmail.com                                                                                     

Phone: 9400611610                                                                                                  


No comments:

Post a Comment